Zarząd Główny ZS postanowił zwołać Walne Zebranie w sprawie zmian w statucie. Pierwszy termin na dzień 21 października (piątek) 2022 roku godzina 16.00. adres: siedziba władz głównych Związku Strzeleckiego, ul. Rynek 15, 26-610 Radom.
Drugi termin na dzień 22 października godzina 20.30, adres: Szkoła im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Laskach, Laski 68.

PROGRAM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności,
2) wybór Przewodniczącego,
3) przyjęcie regulaminu,
4) wybór Protokolanta,
5) przyjęcie programu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
6) podjęcie Uchwał w sprawach:
zmiana statutu Związku Strzeleckiego.
7) sprawy różne,
8) zakończenie Walnego Zebrania.

Roman Burek-Komendant Główny ZS