W dniu 8 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności NRR przy Prezydencie RP, na które został zaproszony Związek Strzelecki. Naszą organizację z polecenia Komendanta Głównego st. insp. Romana Burka reprezentował Mariusz Paszko, komendant oddziału Radom.

Na posiedzenie zostały zaproszone także inne organizacje proobronne.

Po posiedzeniu zaprotokołowano propozycje następujących zmian, które mają zostać przedstawione Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, celem wsparcia działalności organizacji proobronnych:

1. Kwestia ubezpieczeń NNW i OC w trakcie szkoleń oraz działania w ramach wolontariatu;
2. Kwestia włączenia MSWiA w działania organizacji proobronnych;
3. Zmiana w zapisach dotyczących umów proobronnych. Ta propozycja, bezpośrednio zgłoszona do płk. Brysia, poruszała kwestię zmian w rozporządzeniu dotyczącym umów proobronnych i proobronnych umów partnerskich w zapisach dotyczących nałożenia na organizacje proobronne zadań w zakresie szkolenia klas mundurowych. Zgłosiłam sugestię umożliwienia zamiennie szkolenia klas mundurowych i/lub obywateli, a tym samym otworzyć się na pozostało organizacje proobronne nie będące organizacjami paramilitarnymi bądź ratowniczymi ponieważ w większości to one dysponują takim potencjałem, który może zapewnić realizację tego zadania.

W trakcie spotkania zgłoszono także następujące propozycje:
1. Zmiana przepisów ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o fundacjach i umieszczenie tam zapisu o organizacjach proobronnych;
2. Zmiana przepisów dotycząca podatku od gruntów związana ze zwolnieniem z opłat organizacji proobronnych;
3. Zmiana w zapisach ustawy o broni i amunicji związana z uwzględnieniem przy mieniu przekazywanym partnerom społecznym pozbawienia cech bojowych dokonanych już przez wojsko;
4. Uwzględnienie zaangażowania byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy w proces szkolenie na potrzeby bezpieczeństwa i obronności;
5. Kwestia certyfikacji (weryfikacji) organizacji- uaktualnienie;
6. Kwestia zwolnienie z opłat organizacji proobronnych za wykorzystanie sal w szkołach;
7. Kwestia większej ilość szkoleń i miejsc na szkoleniach dla organizacji;
8. Kwesta udziału organizacji w budowie odporności na zagrożenia oraz obrony powszechnej zgodnie z SBN 2020, w tym miejsce w systemie edukacji, obronności oraz ochrony ludności i obronie cywilnej.

Pojawiła się także informacja o planach powołania przy WOT ośrodków szkoleniowych przy których organizacje proobronne i OPW miałyby możliwość szkolenia oraz wykorzystania pomieszczeń.

Wszelkie dodatkowe uwagi i koncepcje, które Związek Strzelecki może jeszcze zaproponować powinny zostać przesłane w terminie do 20.06.2022 na adres mailowy komendat@zwiazek-strzelecki.pl.

Poniżej kilka zdjęć z posiedzenia Rady (Fotograf KPRP Przemysław Keler).