Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego zwołane uchwałą Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego nr 64/2020 z dnia 11 września 2020 roku.

 • 1. Przyjmuje się uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków Związku Strzeleckiego na dzień (sobota) 26 września 2020 roku. Pierwszy termin – godzina 11:30, drugi – termin godzina 12:00. Walne Zebranie odbędzie się w Częstochowie adres: Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Długosza 7, 42-110 Popów.

podstawa prawna statut ZS § 34 ust. 1 pkt 10, ust. 2:

 • 34 ust. 1 pkt 10 zwoływanie Walnego Zebrania;

ust. 2 Decyzje Zarządu Głównego stają się wiążące dla Członków ZS po ich ogłoszeniu.

 

 • 2. Program Walnego Zebrania.
 1. Otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie programu Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019;
 8. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2019;
 9. zatwierdzenia przeniesienia obchodów 110. rocznicy powstania Związku Strzeleckiego (1910) na dzień 22-24 października 2021 roku wraz z organizacją XXX Marszu Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski;
 10. zmian w organach władzy ZS.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.
 • 3. Zobowiązuje się Komendantów Oddziałów ZS do przesłania wykazu (lista) członków zwyczajnych Oddziału ZS uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu na podstawie opłaconych składek członkowskich. Wykaz przesłać do dnia 23 września 2020 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl.
 • 4. Zobowiązanie do aktualnych zasad i ograniczeń w związku z CORONAWIRUSEM.

KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi, obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o -potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,

– osoby, które zasłaniają usta i nos.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

w autobusie, tramwaju i pociągu, w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

– w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,

– w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),

– podczas przebywania w lesie,

– podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Obowiązuje do odwołania.

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos.

 • 5. Traci moc uchwała Nr 60/2020 Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia 6 września 2020 r., „w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków Związku Strzeleckiego”.

Roman Burek