UCHWAŁA NR 71/2021
Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego
z dnia 7 X 2021 r.

w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków ZS

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2 Statutu Związku Strzeleckiego z dnia 26 maja 2018 roku, Zarząd Główny Związku Strzeleckiego, uchwala co następuje:

1. ZWOŁANIE WALNEGO ZEBRANIA
Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Strzeleckiego na dzień 23 października (sobota) 2021 roku. Pierwszy termin godzina 21,00, drugi termin godzina 21,30, adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, im. Stefana Żeromskiego w Pionkach ul. Juliusza Słowackiego 4, 26-670 Pionki.

podstawa prawna statut ZS § 34 ust. 1 pkt 10, ust. 2:
zwoływanie Walnego Zebrania
Decyzje Zarządu Głównego stają się wiążące dla członków ZS po ich ogłoszeniu.

 

2. PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1) otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,

3) przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,

4) wybór Protokolanta,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie programu Walnego Zebrania,

7) podjęcie Uchwał w sprawach:

 1. przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego Związku Strzeleckiego za rok obrotowy 2020;
 2. przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania merytorycznego Związku Strzeleckiego za rok 2020;
 3. przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego Związku Strzeleckiego za kadencję 2019-2020;
 4. przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania merytorycznego Związku Strzeleckiego za kadencję 2019-2020;
 5. udzielenie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego;
 6. ustalenie kadencji;
 7. określenie liczby członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na kadencję;
 8. wybór Komendanta Głównego;
 9. wybór członków Zarządu Głównego;
 10. wybór Głównej Komisji Rewizyjnej;
 11. zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego;
 12. zatwierdzenie zmian w Regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej;
 13. określenie głównych kierunków działania i rozwoju na kadencję;

8) sprawy różne,

9) zakończenie Walnego Zebrania.

3. Zobowiązuje się Komendantów Oddziałów ZS do przesłania listy Członków Zwyczajnych Oddziału uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu na podstawie opłaconych składek członkowskich. Listy uprawnionych Członków Zwyczajnych Oddziału przesłać do dnia 20 października 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: komendant@zwiazek-strzelecki.pl.