Walne Zebranie członków Związku Strzeleckiego zwołane uchwałą Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego nr 60/2020 z dnia 6 września 2020 roku.

1. Przyjmuje się uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania członków Związku Strzeleckiego na dzień (niedziela) 27 września 2020 roku. Pierwszy termin – godzina 11:30, drugi – termin godzina 12:00. Walne Zebranie odbędzie się w Szydłowcu adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec.

podstawa prawna statut ZS § 34 ust. 1 pkt 10, ust. 2:

 • 34 ust. 1 pkt 10 zwoływanie Walnego Zebrania;

ust. 2 Decyzje Zarządu Głównego stają się wiążące dla Członków ZS po ich ogłoszeniu.

 

2. Program Walnego Zebrania.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
 3. Wybór Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie programu Walnego Zebrania.
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 7. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019;
 8. zmian w organach władzy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

3. Zobowiązuje się Komendantów Oddziałów ZS do przesłania wykazu (lista) członków zwyczajnych Oddziału ZS uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu na podstawie opłaconych składek członkowskich. Wykaz przesłać do dnia 23 września 2020 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl.

Roman Burek