Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON w dniu 17 lutego 2024 r. zorganizował w Klubie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Siniki 1, 61-325 Poznań,

bezpłatne jednodniowe szkolenie nt. Współpraca resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w zakresie zlecania zadań publicznych, którego uczestnikami byli: Komendant Główny ZS – Roman Burek i Komendant Oddziału ZS Stargard Wiesław Jaworski.

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-dotyczace-realizacji-zadan-publicznych2

Celem szkolenia było -wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zadań publicznych zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wskazanym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), w tym: procedury konkursowej, regulaminu otwartego konkursu ofert, zasad składania ofert, zawierania umów, przekazywania środków finansowych i zasad ponoszenia wydatków, rozliczania przyznanej dotacji i sprawowania kontroli oraz nadzoru nad realizacją zadań publicznych.

Praktyczne pokazanie funkcjonalności serwisu witkac.pl w zakresie zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ich rozliczania.

Omówienie zasad współpracy resortu obrony narodowej  z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, o których mowa w Decyzji Nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r.

Koszty wyżywienia uczestników oraz koszty programowe związane z realizacją Szkolenia zostały pokryte przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

Natomiast koszty dojazdu do miejsca realizacji Szkolenia zakwalifikowanych uczestników zostały pokryte z środków Stowarzyszenia.

Uczestnicy Szkolenia otrzymali Certyfikaty podpisane przez Zastępcę Dyrektora DEKiD dr. Michała WIATERA.

Artykuł: Wiesław Jaworski
zdjęcia własne

Zdjęcia: