Szydłowiec (21-25.07.2023 r.)

Na wniosek Komendanta Głównego ZS st. insp. ZS Romana Burka został zorganizowany Kurs Instruktorski Związku Strzeleckiego, którego głównym celem było przeszkolenie Kadry ZS na instruktorów.

Wniosek zawierał, aby Kurs Instruktorski odbywał się w lipcu dla 20-30 kandydatów , wiek powyżej 21 lat oraz osób z poza organizacji. Kandydaci, którzy ukończą kurs otrzymają tytuł Instruktora Związku Strzeleckiego.

Na wiosnę i jesień Kurs młodszego Instruktora dla chętnych w wieku od 16-21 lat. Tytuł Młodszego Instruktora Związku Strzeleckiego. Kurs może być połączony z kursem podoficerskim, będzie podstawą skierowania kandydata na kurs instruktorski.

  1. Organizacja i zarządzanie oddziałem ZS, historia, administracja i finanse.
  2. Edukacja, organizacja, struktura i doktryna działań pododdziałów wg ISTAR.
  3. Organizacja, struktura i doktryna działań armii obcych, wg ISTAR.
  4. Organizacja i prowadzenie działań rozpoznania ogólnowojskowego, NADZÓR: Meldunki sytuacyjne SALUTE, SALTR, LACE, SLLS, GOTWA.
  5. Sposoby pozyskiwania informacji podczas prowadzenia działań rozpoznawczych.
  6. Gra taktyczna, współdziałanie plutonu i drużyny, elementy rozpoznania.
  7. Popularyzowanie i upowszechnienie zajęć proobronnych wśród społeczeństwa.

Bezpośrednim elementem kursu instruktorskiego będzie uzyskanie tytułu „Instruktora Związku Strzeleckiego” uprawniającego do prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów i kandydatów na żołnierzy. Potwierdzeniem ukończenia kursu będzie certyfikat oraz pamiątkowa numerowana odznaka „Parasol”, na wzór Odznaki Oficerskiej Związku Strzeleckiego nadawanej w okresie II RP.

Prowadzenie szkoleń proobronnych jest jedną z form realizacji celów statutowych Związku Strzeleckiego. Jego realizacja wpisze się w główne działania podejmowane przez Związek Strzelecki, który cyklicznie organizuje kursy i szkolenia dla kadry dowódczej oraz szeregowych członków. Niniejsze szkolenie pozwoli na poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku szkolenia.

Kurs mógł być realizowany dzięki udzielonemu wsparciu przez IPN Delegatura w Radomiu i PSP Nr 1 w Szydłowcu.

art. Administrator, zdjęcia własne