ZASADY NOSZENIA UMUNDUROWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZY REZERWY, W STANIE SPOCZYNKU ORAZ ŻOŁNIERZY BĘDĄCYCH KOMBATANTAMI

https://www.wojsko-polskie.pl/iwsp/u/61/76/6176d2f7-5793-43fc-b5f2-6e53adf89f1d/15_zolnierze_rezerwy_n.pdf

Żołnierze rezerwy lub w stanie spoczynku oraz żołnierze będący kombatantami mogą nosić umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe we wzorach aktualnie obowiązujących:
1) w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane,

2) gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny,

3) w czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach społecznych,

4) w czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa.

Żołnierze rezerwy lub w stanie spoczynku oraz żołnierze będący kombatantami mogą nosić umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe w innych okolicznościach, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem przez nich prac zarobkowych lub społecznych albo przynależnością do stowarzyszeń lub organizacji społecznych, związanych z obronnością państwa, w tym realizacją przedsięwzięć organizowanych na rzecz działalności żołnierzy rezerwy w kraju lub za granicą – po uzyskaniu zezwolenia.

Zezwolenia udziela, na wniosek zainteresowanego, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza.

W zakresie wzorów, zasad i sposobów noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali oraz odznak stosuje się przepisy w tym zakresie obowiązujące dla żołnierzy zawodowych. Dodatkowo na oznakach stopnia (rękawach, naramiennikach, podkładkach, pochewkach) nosi się oznakę identyfikacyjną (wykonaną z metalu, przedstawiającą stylizowaną literę „R” w okrągłym wieńcu z liści laurowych:

1) Marynarki Wojennej – w kolorze złocistym,
2) Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych – w kolorze matowo-srebrnym.

Art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.).

Korekta dotyczy: tekst podkreślony WSzW i WKU, ponieważ z dn. 23.04 b.r.  weszła w życie nowa ustawa ,,O Obronie Ojczyzny”, która zmieniła ich nazwę na Wojskowe Centrum Rekrutacji.

Roman BUREK