Zarząd Główny Związku Strzeleckiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie Walnego Zebrania.

Zachowując wolę członków Oddziału Radom ZS i SOK Beliniak do przeprowadzenia wspólnego Walnego Zebrania celem połączenia w jeden oddział ZS, Zarząd Główny, przychyla się do prośby grupy członków ww. oddziałów, których celem jest próba zjednoczenia w jeden oddział ZS podczas Walnego Zebrania.

Walne Zebranie wyznacza się na dzień 12 kwietnia 2019 roku na godzinę 16.00 bez względu na liczbę uczestniczących, jednak nie mniejszą od 12 członków zwyczajnych ZS. Walne Zebranie odbędzie się w Radomiu w Centrum Organizacji Pozarządowych, adres: Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1, 26-600 Radom, sala duża.

Zobowiązuje się Komendanta Głównego ZS st. insp. ZS Romana Burka do zabezpieczenia logistycznego, w tym sprzęt i potrzebne materiały oraz właściwego nadzoru nad przebiegiem i wyborami.

Roman Burek