Walne Zebranie Członków Związku Strzeleckiego odbędzie się w dniu 26 maja (sobota) 2018 roku pierwszy termin godzina 10,00, drugi termin godzina 10,30.

adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19.

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1) otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,

3) wybór Protokolanta,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

6) przyjęcie programu Walnego Zjazdu,

7) podjęcie Uchwał w sprawach:

  1. a) sprawozdania finansowego za 2017 rok;
  2. b) udzielenie absolutorium KG za kadencję;
  3. c) zmian w statucie ZS;
  4. d) wyboru władz na kadencję;

8) sprawy różne,

9) zakończenie WZ.