Walne Zebranie Członków Związku Strzeleckiego zwołane zostało na dzień 22 czerwca (sobota) 2019 roku pierwszy termin godzina 16,00, drugi termin godzina 16,30, adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach ul. Zygmunta Wróblewskiego 11.

podstawa prawna Statut ZS § 34 ust. 1 pkt 10, ust. 2:

zwoływanie Walnego Zebrania
decyzje Zarządu Głównego stają się wiążące dla członków ZS po ich ogłoszeniu.

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA

1) otwarcie Walnego Zebrania, sprawdzenie listy obecności,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,

3) wybór Protokolanta,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

6) przyjęcie programu Walnego Zebrania,

7) podjęcie Uchwał w sprawach:

a) sprawozdania finansowego za 2018 rok;

b) udzielenie absolutorium ZG;

c) zmiany w Regulaminie Głównej Komisji Rewizyjnej ZS;

d) wyboru władz na kadencję;

8) sprawy różne,

9) zakończenie WZ.

 

Roman Burek