Będzie obowiązywała od momentu opublikowania do czasu wydania właściwej instrukcji przez Komendę Główną ZS.
Radom, dnia 2016-07-31
Pismo znak: SKG.V-BIP.2016.VII.020

Radom, dnia 2016-07-31
Pismo znak: SKG.V-BIP.2016.VII.020

TYMCZASOWA INSTRUKCJA PORZĄDKOWA
NR BIP/001

1. Oficjalnymi kanałami informacji i publikacji dla Związku Strzeleckiego są:
a. Strona internetowa www.zwiazek-strzelecki.pl
b. Konto na Fb https://www.facebook.com/ZwiazekStrzelecki1910/
2. Każda terenowa jednostka organizacyjna ZS (Oddziały) ma obowiązek posiadania własnego konta na Facebook’u.
3. Każdy Pododdział ZS w ramach Oddziału ZS ma obowiązek posiadania własnego konta na Facebook’u.
4. W przypadku przekształcenia Oddziału w Pododdział dotychczasowa strona Oddziału ma zostać przekształcona w stronę Pododdziału z zachowaniem dotychczasowego administratora.
5. Zobowiązuję Komendantów terenowych jednostek organizacyjnych do:
a. Stosowania się do niniejszej instrukcji.
b. Dostosowania istniejących stron i kont do wymogów niniejszej instrukcji.
c. Założenia konta na Facebook’u.
d. Stałego uaktualniania wpisów na koncie Fb.
e. Założenie konta potwierdzić meldunkiem do Szefa Wydziału V w terminie do dnia 12 sierpnia 2016 roku.
f. Nie wypełnienie obowiązku w pkt. poprzedzającym będzie skutkowało wnioskami Szefa Wydziału V do Komendy Głównej o:
i. Zawieszenie w obowiązkach komendanta Oddziału
ii. Degradację
iii. Wykluczenie ze Związku Strzeleckiego
g. Wnioski jak wyżej zostaną złożone w przypadku nie przestrzegania niniejszej instrukcji.
6. Instrukcja wchodzi w życie z dniem publikacji.
7. Niniejsza instrukcja ma moc obowiązującą do czasu wydania odpowiedniej instrukcji przez Komendę Główną ZS.

Robert Fidura

https://www.facebook.com/ZwiazekStrzelecki1910/photos/a.349804318527498.1073741830.349085308599399/609449605896300/?type=3&permPage=1