Rusza dodatkowy nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 roku. Absolwenci szkolenia przeznaczeni będą do służby w ramach tworzonych oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Łącznie na chętnych czeka 150 miejsc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zgodnie z planami 130 z nich przeznaczonych jest dla absolwentów uczelni wyższych, którzy nie są żołnierzami zawodowymi. Pozostałe 20 miejsc zapewniono podoficerom zawodowym, którzy legitymują się doświadczeniem i/lub ukończonymi studiami przydatnymi w służbie w grupie osobowej „pancerno-zmechanizowanej”.

Szkolenie dla cywili trwa rok. Wnioski o przyjęcie można składać do 30 czerwca 2016 roku (wniosek powinien być składany do Dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień). W przypadku podoficerów szkolenie jest krótsze i trwa sześć miesięcy, natomiast wnioski – podobnie jak w przypadku cywili – należy składać do 30 czerwca 2016 roku (w tym wypadku wniosek składany powinien być do Dyrektora Departamentu Kadr MON).

W przypadku osób kończących studia, ale nieposiadających w chwili składania wniosku stosownego dyplomu, przewidziana jest możliwość złożenia wniosku w oparciu o zaświadczenie z uczelni. Dyplom (zaświadczenie o ukończeniu studiów) należy przedstawić komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Procedura rekrutacyjna obejmuje również egzamin ze sprawności fizycznej.

Należy tu podkreślić, że powyższy nabór prowadzony jest w celu przygotowania kadr dla tworzących się Wojsk Obrony Terytorialnej. Nabór do samej OT rozpocznie się w 2017 roku, dzięki takiemu podejściu nowo powstająca formacja w chwili rozpoczęcia działalności będzie dysponowała szerokim zapleczem doskonale przygotowanych fachowców.

Osoby, które ukończą szkolenie staną się zalążkiem przyszłych kadr Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspomniana formacja znajdzie oparcie w doskonale przeszkolonych specjalistach, którzy w przyszłości będą służyć w obronie terytorialnej na kluczowych stanowiskach. Szkolenie pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału tych osób, które mają wiedzę i predyspozycje do roli, jaka przypada oficerowi w dowodzonym przez niego oddziale.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Decyzja Nr 183/MON z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru na szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. do pobrania (i artykuł) http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/studia-dla-przyszlych-dowodcow-obrony-terytorialnej-v2016-06-06/