W dniu 17 marca została zatwierdzona procedura na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz na wypadek ataku bioterrorystycznego.

Radom, 17 marca 2020 r.

ZATWIERDZAM
Komendant Główny Związku Strzeleckiego
st. insp. ZS Roman BUREK

 

PROCEDURA

NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZACHOROWAŃ NA CHOROBY SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE ORAZ NA WYPADEK ATAKU BIOTERRORYSTYCZNEGO

 1. Cel procedury.
 2. Alarmowanie i powiadomienie.
 3. Działanie Związku Strzeleckiego w strefie skażenia strefa czerwona.
 4. Działanie Związku Strzeleckiego poza strefą czerwoną.
 5. Siły i środki.
 6. Czynności końcowe.

 

skróty użyte w procedurze:

KSK- Krajowe Stanowisko Kierowania

ODKSK- Oficer Dyżurny Krajowego Stanowiska Kierowania

KDO- Koordynator Działań Operacyjnych

PSP- Państwowa Straż Pożarna

OSP- Ochotnicza Straż Pożarna

PRM- Państwowe Ratownictwo Medyczne

KDR- Kierujący Działaniami Ratowniczymi (najczęściej strażak PSP lub OSP będący jako dowódca pierwszego wozu bojowego na miejscu zdarzenia)

Ratownik KPP lub KPP- Ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

KSRG – Krajowy system Ratowniczo Gaśniczy

Ffp3 –standard bezpieczeństwa dla masek ochronnych bakteriostatycznych

SZZK- Strzelecki Zespół Zarządzania Kryzysowego

SMGR- Strzeleckie Mobilne Grupy Reagowania

ZW- Zespół Wyjazdowy.

 1. Cel procedury.

Celem procedury jest ujednolicenie działania Związku Strzeleckiego w przypadku wystąpienia zagrożeń cywilizacyjnych w poszczególnych Oddziałach ZS oraz na poziomie centralnym, a także wykaz działań jakie trzeba podjąć.

 1. Alarmowanie i powiadomienie.
 1. Krajowe Stanowisko Kierowania, Zespół Zarządzania Kryzysowego.
 2. Koordynator Działań Operacyjnych.
 3. Rejon działań.
 4. Siły i środki.
 5. Mobilizacja w Oddziałach ZS.
 6. Cele do zrealizowania.

 

 1. Krajowe Stanowisko Kierowania, Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Do podstawowych działań KSK jest reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń cywilizacyjnych w postaci klęsk żywiołowych, katastrof, kataklizmów oraz wypadków masowych wyczerpujących lokalne siły i środki.

Kierowanie w rejon wystąpienia zagrożenia sił i środków całego  ZS, kontaktowanie się i utrzymanie łączności z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim, Policją, Państwowym Ratownictwem Medycznym, etc. i pozostawanie do ich dyspozycji. Odbieranie zgłoszeń od Komendantów Oddziałów o fakcie wystąpienia zagrożenia na ich obszarze działania i konieczności wprowadzenia działań ratunkowych.

Dysponowanie Oddziałami ZS na terenie kraju, które osiągnęły gotowość operacyjną, reagowanie na zapotrzebowanie sprzętowe materiałowe w danym rejonie zagrożenia.

Skład KSK ustala Komendant Główny biorąc pod uwagę predyspozycje i doświadczenie każdego z członków służby dyżurnej KSK. Za KSK odpowiada Oficer Dyżurny Kraju wyznaczony na służbę rozkazem przez Komendanta Głównego. Służba Dyżurna KSK trwa 24 h (lub na czas określony przez KG, bądź do zakończenia działań ratunkowych).

W sytuacji szczególnej Komendant Główny Związku Strzeleckiego dodatkowo powołuje Zespół Zarządzania Kryzysowego i kieruje jego działaniami.

W skład KSK wchodzą:

– Oficer Dyżurny Kraju;

– Pomocnik Oficera;

– Dyżurny KSK.

Do dyspozycji Oficera KSK pozostaje cały majątek ZS niezbędny do niesienia pomocy w ww. przypadkach. KSK podlega bezpośrednio KG.

 

 1. Koordynator Działań Operacyjnych.

Koordynatorem działań ratunkowych jest Komendant Oddziału na którego terenie wstąpiło zagrożenie lub najstarszy stopniem jeśli obszar zagrożenia obejmuje przyległe do siebie obszary działań Oddziałów, lub osoba przez niego wyznaczona znająca obszar objęty zagrożeniem. Koordynator działań ratunkowych podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu, ODKSK i ściśle z nim współpracuje. Utrzymuje łączność z Zespołem Zarządzania Kryzysowego, Policją, PSP PRM i ściśle z nimi współpracuje etc.

Dysponuje przybyłymi na miejsce oddziałami (Mobilnymi Grupami Reagowania Związku Strzeleckiego) i kieruje je do zadań (w porozumieniu z ZZK PSP, RM, Policją)  np. ustawienie zapór przeciwpowodziowych, ewakuacja miejscowej ludności pomoc w działaniach ratowniczych etc.  (jest uszami i oczyma Komendanta Głównego i ODKSK). Przybyłe na miejsce Mobilne Grupy Reagowania zgłaszają swoją obecność, skład osobowy i środki jakimi dysponują Koordynatorowi Działań Operacyjnych ZS.

Koordynator przydziela danej grupie na czas akcji kryptonim operacyjny (łączność radiowa)  i zadania do realizacji bądź pozostawia w odwodzie w rejonie zgrupowania wszystkich służb.

 

 1. Rejon działań.

Za rejon działań uznaje się cały obszar objęty zagrożeniem katastrofą, klęską żywiołową. Do zadań w rejon działań kierowane są w pierwszej kolejności Mobilne Grupy Reagowania ZS stacjonujące najbliżej miejsca zdarzenia, po czym do działań mogą być kierowane pozostałe Oddziały Strzeleckie zgłaszające się do KDO.

Zadania do realizacji w rejonie działań będą polegały w szczególności  na:

– niwelowaniu zagrożenia lub działania zmniejszające skutki;

– ewakuacji ludności;

– dostarczeniu żywności i wody;

– organizacji miejsc tymczasowego pobytu na czas ewakuacji;

– opieką na osobami poszkodowanymi;

– organizacją i przeprowadzenie akcji ratowniczych, poszukiwawczych;

– ochroną mienia i dobytku w rejonie zagrożonym;

– kierowanie ruchem oraz według potrzeb wynikających z rozwoju zdarzeń.

 

 1. Siły i środki.

Każdy Oddział ZS, aby otrzymać status Strzeleckiej Mobilnej Grupy Reagowania (SMGR) musi spełniać określone wymagania:

– dysponować siła ludzką w ilości nie mniejszej jak 5 osób (ZW- Zespół Wyjazdowy) będących w stałej gotowości do udania się w rejon działań wskazany przez KSK;

– posiadać pojazd (samochód) do transportu grupy;

– wyposażenie osobiste wg rozdzielnika tj. kompletne umundurowanie, zasobniki itd.;

– racje żywnościowe dla SMGR na 72 godziny działań (np. racje żywnościowe typu „S”);

– ewentualne wyposażenie specjalistyczne (namioty np. typ NS 10, piły, łopaty itd.), oczywiście im większe i różnorodne wyposażenie grupy tym jej zadaniowość wzrasta np. jeśli grupa dysponuje piłami motorowymi i pilarzami może być wykorzystana do wykonywania dostępów i przecinek w rejonach wiatrołomów;

– grupa musi posiadać środki łączności na początek wystarczy łączność GSM jednakże docelowym środkiem łączności była łączność oparta o fale krótkie np. radiotelefony typu np. motorola;

– zaplecze logistyczne na czas odpoczynku między działaniami (nie jest to warunek konieczny).

 

 1. Mobilizacja w Oddziałach ZS.

Oddział spełniający wszystkie wymagania zostaje zmobilizowany (zadysponowany) przez Oficera Dyżurnego Krajowego Stanowiska Kierowania. ODKSK kontaktuje się drogą telefoniczną lub radiową z dyżurnym oddziału (w pierwszej kolejności oddział który stacjonuje najbliżej miejsca zdarzenia), przekazując niezbędne informacje w szczególności rejon w jaki ma się udać grupa, do jakiego zdarzenia dysponuje oddział, przewidywany czas działań, dane kontaktowe (imię, nazwisko np. nr telefonu osoby odpowiedzialnej za kierowaniem całością działań, najczęściej jest to oficer PSP) jakie zadanie będzie wykonywała grupa. Dyżurny Oddziału po odebraniu zgłoszenia z KSK drogą telefoniczną lub radiową powiadamia Komendanta Oddziału i ZW Oddziału o fakcie zadysponowania. Dowódcą składu wyjazdowego jest osoba najwyższa stopniem, stażem lub wyznaczona przez KO. Dowódca składu zgłasza fakt gotowości i wyjazdu KSK. Po dotarciu w rejon wskazany przez KSK Dowódca grupy zgłasza się do KDO.

Czas od zgłoszenia przez ODKSK Dyżurnemu oddziału do wyjazdu w rejon to 1 godzina.

 

 1. Cele do zrealizowania.

– wdrożenie systemu w ZS wraz ze szkoleniami dla kadry, KDO, ZW;

– utworzenie w oddziałach Zespołów Wyjazdowych;

– rozbudowa systemu łączności radiowej;

– rozbudowa zaplecza logistycznego ZS;

– Wprowadzenie ZS do KSRG;

– ustanowienie jednego numeru alarmowego dla KSK;

– wykonanie spisu majątku ZS mogącego mieć zastosowanie w niesieniu pomocy;

– prowadzenie służby dyżurnej w oddziałach;

– w pierwszej kolejności wyposażanie oddziałów które osiągnęły gotowość operacyjną;

– pozyskanie funduszy na zakup niezbędnego wyposażenia;

– pozyskiwanie sprzętu z jednostek resortowych;

– szkolenia kursy z : pierwszej pomocy KPP, zarządzania, prowadzenie korespondencji radiowej, pilarza, kierowanie ruchem;

– wypracowanie planów współpracy z PSP, Policją, PRM, WP.

 

Wprowadzenie całościowego planu powiadamiania i działań operacyjnych wymaga przeprowadzenia konsultacji na poziomie ZS i szerszej dyskusji w gronie kadry.

 1. Działanie Związku Strzeleckiego w strefie skażenia (strefa czerwona).
 2. W rozumieniu strefy skażonej (czerwonej) uznaje się obszar o największym skupisku występowania zakażeń. Jest jednocześnie obszarem kontrolowanym przez służby powołane do tego celu czyli ochrona zdrowia, PRM (Państwowe Ratownictwo Medyczne) straż pożarna, względnie wojsko.
 3. Zadania w tym rejonie będą mogły wykonywać jedynie oddziały odpowiednio wyszkolone i wyposażone potrafiące współdziałać z Systemem (ratownicy medyczni, ratownicy kpp strażacy).
 4. Oddział działający w strefie czerwonej podlega bezpośrednio pod Kierującego Działaniami Ratowniczymi i wykonuje tylko te zadanie do których kierowani są przez KDR, Strzelecki Zespół Zarządzania Kryzysowego, wszystkie ogniwa na poziomie ZS powołane do realizacji zadań ratowniczych są zobowiązane ze sobą ściśle współpracować.
 5. Zadania jakie mogą wykonywać strzelcy w strefie czerwonej:

– wsparcie działań szpitala;

– transport i ewakuacja;

– zabezpieczenie strefy, oznaczenie i informowanie;

– zadania mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii;

– oraz inne wyznaczone przez KDR.

 1. Wyjście ze strefy czerwonej możliwe jest jedynie za zgodą KDR bądź Strzeleckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a działający w tej strefie strzelcy zobowiązani są poddać się dekontaminacji ewentualnie kwarantannie.

Należy pamiętać aby w strefę czerwoną nie kierować strzelców dopóki nie zostaną wykorzystane siły i środki państwa, a działania ZS w strefie czerwonej mają mieć charakter wsparcia.

 1. Działania Związku Strzeleckiego poza strefą czerwoną.
 2. Działania poza strefą czerwoną mają charakter głownie pomocowy i mogą być wykonywane przez strzelców bez specjalistycznego przygotowania i wyposażenia jednakże z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
 3. Za działania w tym obszarze odpowiada Komendant Oddziału na prośbę władz lokalnych bądź na zlecenie Zarządu Głównego ZS, Strzeleckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Komendant Oddziału za pomocą dostępnych środków łączności na bieżąco informuje KSK o przebiegu sytuacji, wykonanych działaniach ewentualnym zapotrzebowaniu ewentualnie uruchomieniu mobilizacji.
 5. Czynności jakie mogą podejmować strzelcy poza strefą czerwoną to:

– pomoc i ochrona ludności;

– prewencja i przeciwdziałanie powstawaniu przestępstw;

– dostarczanie żywności , wody, lekarstw etc.;

– działania informacyjne;

– regulacja i kierowanie ruchem;

– udzielanie pierwszej pomocy;

– powiadamianie służb właściwych do danego przypadku;

– oraz inne zadania wynikające z zaistniałej sytuacji (np. pani Kowalskiej skończył się opał).

 

 1. Siły i środki.
 2. Do działań w strefie czerwonej mogą być kierowani strzelcy bądź Oddziały ZS ze specjalistycznym sprzętem oraz odpowiednio wyszkoleni. Trzeba pamiętać, że ZS jest stowarzyszeniem, które nie może bezpośrednio i bez potrzeby narażać swoich członków, zatem prace w strefie niebezpiecznej mogą wykonywać ochotnicy pełnoletni, którzy własnoręcznym podpisem potwierdzą gotowość do działań w ww. strefie.
 3. Niezbędne wyposażenie jakie musi posiadać strzelec kierowany do strefy czerwonej:

– środki ochrony indywidualnej (urania wiruso i bakterioochronne maski z filtrami hepa);

– rękawice ochronne);

– środki łączności;

– latarki;

– apteczki indywidualne;

– torby medyczne zestaw r1. Zestawy opatrunkowe, maseczki jednorazowe dla pacjentów;

– analizatory temperatury (termometr laserowy);

– stały dostęp do środków dezynfekcyjnych;

– taśma srebrna;

– woda.

 

 1. Do działań poza strefą zagrożenia (czerwoną) mogą być kierowani wszyscy strzelcy również bez specjalistycznego przeszkolenia z zachowaniem bezpieczeństwa.
 2. Wyposażenie strzelców pracujących poza strefą zagrożenia:

– umundurowanie z oznaczeniami przynależności organizacyjnej;

– kamizelka odblaskowa z nazwą organizacji;

– woda;

-środki łączności indywidualnej;

– pałatka;

– apteczka indywidualna;

– środki do dezynfekcji i higieny osobistej;

– zasobniki;

– suche racje żywnościowe;

-maseczki ochrony dróg oddechowych;

– rękawiczki jednorazowe;

– pozostałe wyposażenie dobierane do zaistniałego zdarzenia (kierowanie ruchem – lizak, zabezpieczenie strefy – taśma ostrzegawcza etc.).

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań z wykorzystaniem członków oddziałów (całego ZS) Komendant Główny bądź osoba przez niego wyznaczona winna przeprowadzić odprawę. Określić charakter zdarzenia, zakres czynności, zagrożenia, warunki bezpieczeństwa, określić siły i środki.

O gotowości powiadomić KSK I ZZK

– w miarę możliwości organizować bądź kierować na kursy specjalistyczne (kierowanie ruchem, KPP, kurs podstawowy strażaków ochotników etc.);

– podejmować współpracę z osobami już wyszkolonymi specjalistami etc.;

– korzystać z opcji samokształcenia.

Proszę również pamiętać o takim czynniku jak zdrowy rozsądek, stosować się do pleceń i zarządzeń Państwowych, pozostawać w gotowości do działań. Myć i dezynfekować ręce. Wprowadzić zapis w statucie o organizacji wspierającej system Ratownictwa Medycznego oraz KSRG.

 

 1. Czynności końcowe.

Każdy Oddział ZS, który podjął działania z wykorzystaniem swoich członków, winien sporządzić dzienny raport.

Komendant Oddziału jest zobowiązany złożyć sprawozdanie z podjętych działań do Zarządu Głównego w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od zakończenia działania.

 

Opracował:
st. sierż. ZS Kamil GOŁĘBIEWSKI
specjalista ratownictwa medycznego

Dokument w całości może być udostępniony mail: komendant@zwiazek-strzelecki.pl tel. 604219765