Szanowny Pan

                                                                     Antoni Macierewicz

                                                                     Minister Obrony Narodowej

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W imieniu stowarzyszenia Związek Strzelecki (ZS) pragnę bardzo gorąco podziękować Panu Ministrowi za obecnie bardzo dobrą współpracę pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Związkiem Strzeleckim czego efektem jest podpisanie przez Pana Ministra zakresu działania statutu naszego stowarzyszenia bezpośrednio związanej z obronnością państwa zapisanych bezpośrednio w celach ZS.

 

Związek Strzelecki jak i inne organizacje strzeleckie zostały w 2015 roku wręcz zmuszone do wykreślenia ze swoich statutów słów ,,karnie i rozkaz”, miało to miejsce przy zakładaniu Federacji Organizacji Proobronnych. Słowa ,,karnie i rozkaz” były wpisane w historycznym Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim naszego statutu. W rezultacie ZS wykreślił z statutu (statut Jastków 3.08.2015) historyczne Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie.

 

My członkowie ZS nie chcieliśmy pogodzić się z utratą zapisów historycznych w naszym statucie. Pozbawiony historycznego Prawa Strzeleckiego i Przyrzeczenia Strzeleckiego statut ZS nie dawał nam spokoju. Postanowiliśmy walczyć o ich powrót do statutu. Dzisiaj mogę stwierdzić nawet stanowczo, że było warto, że nasz upór w dążeniu do wpisania historycznych zapisów do statutu, udał się!

 

Możemy być dumni z tego, że obecnie jako jedyna organizacja strzelecka, w swoim statucie posiada nie zmienione Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie.

 

Mamy prawo a nawet obowiązek cieszyć się z dokonanych zapisów w statucie, tj. ,,Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczyniać się do upowszechniania wartości patriotycznych i proobronnych… Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych.”.

 

Panie Ministrze, zobowiązuję się wraz z Członkami ZS do wypełniania wartości zapisanych w statucie ZS a zwłaszcza w celach, które Pan swoją Decyzją nam nakazał.

 

Łącze wyrazy szacunku

Roman BUREK

 

PRAWO STRZELECKIE

 1. Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym
  i najwyższym prawem strzeleckim.
 2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.
 3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
 5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość
  i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.
 6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński
  i ofiarny.
 7. Strzelec karnie, sumiennie i ściśle wypełnia rozkazy swoich przełożonych i władz Związku Strzeleckiego, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
 8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa
  i służby.
 9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
 10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną
  i umiejętności.

  PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

  Ja …………………………………. wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:
  Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

  Przyrzekam i ślubuję:

  Powinności moje, jako członek Związku Strzeleckiego z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie
  i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego uczciwego człowieka.

   

  Każda osoba składająca Przyrzeczenie Strzeleckie ma prawo do dopowiedzenia słów:

  „Tak mi dopomóż Bóg”