Związek Strzelecki posiada nowy wzór deklaracji członkowskiej zgodny z RODO.

W imieniu ZS bardzo serdecznie dziękuję, wszystkim zaangażowanym osobom, którzy wzięli udział w pracach nad nowym wzorem deklaracji członkowskiej (wz. 2018).

Deklaracja jest nowym dokumentem w obiegu organizacyjnym ZS. Obecnie jest jeszcze trudno znaleźć (w internecie), gdziekolwiek podobne opracowanie, nowy wzór, wytyczne oraz zastosowaną podstawę prawną.

Przesyłam uchwałę nr 15 Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego z dnia 30 czerwca wraz z załącznikami tj. nowymi deklaracjami.

  1. HONOROWY.

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………

składam deklarację wstąpienia w poczet członków honorowych Stowarzyszenia Związek Strzelecki (dalej ZS) z siedzibą w Radomiu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, zadania oraz cele Związku Strzeleckiego. Dlatego przyjmuję z zaszczytem honorowe członkostwo by stawać się strzeleckim ambasadorem wśród społeczeństwa.

Deklaruję kierować się zawsze dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  1. CZYNNY pełnoletni.

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………

składam deklarację wstąpienia w poczet członków zwyczajnych (czynnych) Stowarzyszenia Związek Strzelecki (dalej ZS) z siedzibą w Radomiu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, zadania oraz cele Związku Strzeleckiego. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek członkowskich, aktywnej działalności na rzecz ZS i wypełniania uchwał władz statutowych.

Deklaruję kierować się zawsze dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  1. CZYNNY niepełnoletni.

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………

składam deklarację wstąpienia w poczet członków zwyczajnych (czynnych) Stowarzyszenia Związek Strzelecki (dalej ZS) z siedzibą w Radomiu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, zadania oraz cele Związku Strzeleckiego. Zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek członkowskich, aktywnej działalności na rzecz ZS i wypełniania uchwał władz statutowych.

Deklaruję kierować się zawsze dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4.Orląt.

Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………

składam deklarację wstąpienia w poczet Drużyny Orląt Stowarzyszenia Związek Strzelecki (dalej ZS) z siedzibą w Radomiu.

Oświadczam, że znany mi jest sposób i zasady działania określone w Regulaminie Organizacyjnym Orląt ZS.

Deklaruję kierować się zawsze dobrem Rzeczypospolitej Polskiej w duchu PRAWA ORLĄT ZS, które brzmi:

  1. Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami.
  2. Dbam o honor i dobre imię Orląt.
  3. Jestem dobrym synem/córką i kolegą/koleżanką.
  4. Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.
  5. Jestem odważny w słowie i czynie.
  6. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

 

Jesteśmy dumni z naszego nowego opracowania.

Chętnych zapraszam do wyrażenia opinii i dyskusji w tym temacie.

Proszę również o odpowiedź, czy nowy wzór podoba się, dlaczego takie zapisy znalazły się itd., postaram się szybko odpowiedzieć:

Roman Burek
komendant@zwiazek-strzelecki.pl
604219765