Rekrutacja – Obrona Terytorialna: SO 12-miesięczne
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach dwunastomiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. (liczy się data złożenia dokumentów w WKU) do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:

wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale;
życiorys;
odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej; opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
kserokopia dowodu osobistego;
zdjęcie legitymacyjne (podpisane);

informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego (stawiennictwa w WSOWL). Dokument ważny 30 dni od dnia wystawienia – dokument w oryginale.
W dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny można przedstawić – inne dokumenty, w tym potwierdzenie stażu pracy, członkostwa w organizacjach paramilitarnych, działalność prospołeczną oraz znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie rosyjskiego, białoruskiego lub ukraińskiego. Także dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje na przykład świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie…